Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing  met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Parfumerie Laurent,hierna  genoemd : Laurent

Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internet site van LAURENT  betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

LAURENT wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant van de hand. Wijzigingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Laurent. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Laurent zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Laurent.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door LAURENT is bevestigd.

Alle aanbiedingen van LAURENT, alsmede de door LAURENT opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

LAURENT heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door LAURENT zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

LAURENT zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden LAURENT niet.

Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW. Genoemd in de website met voorbehoud prijswijzigingen,  en typefouten

Ontbinding
Nadat de klant de bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Laurent, zonder opgave van redenen, ontbinden.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van mail of schriftelijk aan Laurent.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid hierboven.

De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Laurent vastgesteld retour adres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant draagt de kosten voor het retourneren.
Laurent wacht met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

Laurent gebruikt voor terugbetalig hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt,tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LAURENT de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

LAURENT behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

LAURENT kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .

Reclame en garanties
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant LAURENT daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht (8)werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
– de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van LAURENT.
– de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
– LAURENT niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
– de klant , niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft LAURENT de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee maanden na het tijdstip van afleveren van producten.

De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van LAURENT.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij LAURENT en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

De informatie op de website wordt door LAURENT met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. LAURENT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
LAURENT garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

De door LAURENT opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Indien de klant via de internetsite een account bij LAURENT aanvraagt, verschaft LAURENT na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. LAURENT mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

LAURENT is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. LAURENT is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

Indien LAURENT als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is LAURENT gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens LAURENT enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden geduurd heeft, is zowel klant als LAURENT gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke tussen LAURENT enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door LAURENT worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.